Algemene Voorwaarden

I Algemene Bepalingen van DT-Installatietechniek

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de
installateur opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever
gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle
verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten
overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definitie

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van
de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of
leveringen.
II Aanbod

1. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft
inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste
aanneemsom) of regie.
2. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen,
technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn
niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de installateur.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan
derden ter hand wordt gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht
terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan
de installateur.
4. De installateur is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het
aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf
schriftelijke op deze kosten heeft gewezen.
III Totstandkoming van de overeenkomst

1. Indien het aanbod van de installateur wordt aanvaard, dan komt de
overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de installateur:
1. hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
2. hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
2. De installateur kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering
van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens
in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft
ontvangen.
IV Uitvoering van de overeenkomst

Verplichting van de installateur

1. De installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te
dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende
gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven af met een verzekerde som van minimaal vijfhonderdduizend
euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen
geldt als een gebeurtenis.
2. De installateur overlegt op verzoek van de opdrachtgever de
bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
3. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële
gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het
aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden
verrekend.
4. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en
onderricht de installateur de opdrachtgever of de door deze aangewezen
personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van
het opgeleverde werk. Omvang, datum en aanvang en tijdsduur van bedoelde
verplichtingen worden naar redelijkheid van de installateur bepaald.

Verplichting van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is jegens de installateur verplicht om de
uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden
van de installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke
veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te
verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten
behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie.
De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van aansluiting van
installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf,
respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De
aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De installateur
geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden (zoals bouwkundigen) en/of leveringen, die niet tot
het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel
ontstaat, dient de opdrachtgever de installateur hiervan terstond in
kennis te stellen.
6. Indien de aanvang en de voorgang van het werk wordt vertraagd door
de omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals
onder andere bedoeld in artikel 17), dient de daaruit door de
installateur voortvloeiende schade door de opdrachtgever worden vergoed.
7. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van
adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal
verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor
bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede de
geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van
materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd,
indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
9. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door
gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel
zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden
betrokken en voor de niet of tijdige levering van bedoelde zaken.
10. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door
fouten of gebreken in de door hem versterkte tekeningen, berekeningen,
constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
11. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming
van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven
hulppersonen.
12. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan
onrechtmatige daden van nevenaannemers en hulppersonen.
13. De opdrachtgever draagt het risico voor het van de installateur
afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
14. De opdrachtgever vrijwaart de installateur voor alle aanspraken van
derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening
van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van
inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
15. De opdrachtgever staat de installateur naamaanduidingen en reclame
op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
16. Als er op de werklocatie asbest aanwezig is worden de werkzaamheden
opgeschort op kosten van de opdrachtgever tot dat de werkplek weer
voldoet aan de normen

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de installateur bij
uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten
uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

Verrekening van meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
1. in geval van bestekwijziging (wijzigingen in het bestek, het
werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
2. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en
van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
3. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
2. Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en
inhoudingen als gevolg van bestekwijzigingen, mogen niet meer bedragen
dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.
3. De verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het
verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen
betalingstermijn overeengekomen dan na voltooiing daarvan.
4. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de
eindafrekening.
5. Indien het totaal van het minderwerk dat van meerwerk overtreft
heeft de installateur recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil
tussen die totalen.
6. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat
aanspraken van de installateur op verrekening daarvan onverlet.

Kostenverhogende omstandigheden

1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de
installateur de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen.
2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de
installateur worden verrekend als meerwerk.

Overmacht

1. In geval van overmacht is de installateur bevoegd zonder
rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten
hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te
beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Alle tot dan toe door de installateur gemaakt kosten zullen terstond en
ten volle opeisbaar zijn.
2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de
installateur bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen
rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden
mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de installateur aan
hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of
werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of
handelsverboden.

Oplevering

1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden
genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van
deze levertijd zal de installateur in overleg treden met de
opdrachtgever.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
1. hetzij wanneer de installateur aan de opdrachtgever kennis
heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze
het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
2. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de
installateur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het
werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het
werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
3. hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in
gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige)
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de
garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden,
zullen de oplevering niet in de weg staan.
4. Oplevering ontslaat de installateur van alle aansprakelijkheid voor
gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten
ontdekken.
5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van
de installateur naar de opdrachtgever.

Ontbinding

1. Onverminderd de hem verdere toekomende rechten is de installateur
bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling,
hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in
onvoltooide staat de beëindigen, indien de opdrachtgever:
1. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is
verleend;
2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag
hiertoe in ingediend;
3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan
wel het voor de installateur voorzienbaar is dat hij daarin zal
tekortschieten.
2. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een
schriftelijke verklaring zonder dat de installateur gehouden is tot enige
schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen die de installateur in deze gevallen op de
opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
V Betaling
Zekerheid

1. Na het sluiten van de overeenkomst is de installateur gerechtigd om
van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede
grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting
niet zal nakomen. Artikel 43 geldt op overeenkomstige wijzen, indien de
opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de
installateur verlangde zekerheid.

Risicoregeling

1. Alle prijzen zijn exclusief btw en verrekenbaar overeenkomstig de
risicoregeling installatietechniek. De installateur informeert de
opdrachtgever in dat geval omtrent de in het aanbod gehanteerde loonmateriaal
verhouding.

Betaling

1. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in
evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het
werk, zonder recht op korting of verrekening.
2. Betalingstermijn is binnen 8 dagen na factuurdatum.

Verzuim opdrachtgever

1. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de
opdrachtgever in verzuim en is de installateur bevoegd het werk en de
garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
2. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de installateur
bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van
het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij
de installateur verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van
het te vorderen bedrag.
3. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is
geweest, kan de installateur over het aan hem verschuldigde bedrag rente
in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke
rente, verhoogd met 2%.
4. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats
in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in
mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere
rekeningen.
Eigendomsvoorbehoud

1. De installateur blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen
en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip
van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden.
VI Garantie

1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de
installateur zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds
aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag
treden, kosteloos te herstellen.
2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten
tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die
zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste
wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot de gebreken
die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever,
veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de
installateur of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel
normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is
ingevolge de artikelen 21 t/m 23.
3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 56 te kunnen
beroepen, dient de opdrachtgever de installateur:
1. onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in
kennis te stellen;
2. aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden
toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering
van het werk danwel (indien en voor zover het ontwerp van het werk van de
installateur afkomstig is) het rechtstreekse gevolg zijn van een
verwijtbare fout van de installateur, onverminderd het bepaalde in
artikel 25;
3. alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de
gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
4. De ingevolgde de garantieverplichting door de installateur
vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
5. Indien naar het oordeel van de installateur de kosten van herstel
in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel,
heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
VII Aansprakelijkheid installateur

Voor de oplevering

1. De installateur herstelt voor eigen rekening schade aan het werk,
die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet
door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade
voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
2. De installateur is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden
schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade
is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van
schuld van de installateur of van door hem ingeschakelde hulppersonen,
indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt
gedekt.
3. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze,
indien de installateur werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn
garantieverplichting ingevolgde artikel 56.

Na de oplevering

1. Na de oplevering is de installateur niet verder aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 56
t/m 60 omschreven garantieverplichting.
2. De installateur is slechts aansprakelijk voor de door de
opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 56 bedoelde
gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn
verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding

1. Indien de installateur ingevolgde de artikelen 62 en 65 gehouden is
de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding
niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico
van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
2. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die
de opdrachtgever mocht lijden, is de installateur nimmer aansprakelijk.
3. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet,
indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten.
4. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na
de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet
uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de
garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
5. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de
opdrachtgever jegens de installateur ingevolge deze voorwaarden, verjaart
door verloop van een jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft
geprotesteerd.
VII Slotbepaling

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen installateur en opdrachtgever, zal met
uitsluiting van de gewone rechter wordt beslecht door de Raad van
Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -Handel.
3. In afwijking van het voorgaande artikel is de installateur bevoegd
het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de
Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement
waarin de installateur is gevestigd.